НАГОРЕ

Измерител на транзистори ИТ52IT52_in.JPG
Измерител на транзистори ИТ52IT52.JPG
Стрелкови измерителни системи с различни по размер скали и ток за крайно отклонение.DSC00106.JPG
Уред за измерване R на заземлениеUred_za_izmervane_R_na_zazemlenie.JPG
ЛВ3LV3.JPG
С1-94 и честотомерPFL23C1-94_i_chestotomerPFL23.JPG
ТЕС5060TEC5060.JPG
ОН2OH2.JPG
ВатмерVatmer.JPG
Лабораторен волтмер Е515Laboratoren_voltmer_Е515.JPG
Волтмер 540Voltmer_540.JPG
IL51IL51.JPG
Осцилоскоп H313Osciloskop_Н313.JPG
Лабораторен ампермер E513Laboratoren_ampermer_Е513.JPG
Измервател на изкривявания KZ11Izmervatel_na_izkrivqvaniq_KZ11.JPG